ระบบบัตรประจำตัวนักศึกษา1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง บัตรประจำตัวนักศึกษา รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อ่านเพิ่มเติม
2. กรณีนักศึกษาทุกชั้นปี (ยกเว้นนักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2565) ไม่พบข้อมูลรูปนักศึกษาในระบบ ให้ดำเนินการอัปโหลดรูปถ่ายนักศึกษา คลิก
3. กรณีนักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2565 ไม่พบข้อมูลรูปนักศึกษาในระบบ ให้ดำเนินการอัปโหลดรูปถ่ายที่ระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่ คลิก
4. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่อีเมล ascar.service@mail.rmutk.ac.th คลิก