ข้อปฏิบัติการเทียบโอนรายวิชา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี
(เข้าศึกษาโดยวิธีเทียบโอนผลการเรียนฯ)

 • ข้อปฏิบัติการเทียบโอนรายวิชาในระบบ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เข้าศึกษาโดยวิธีเทียบโอนผลการเรียนฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจําปีการศึกษา 2565
  คลิกที่นี่
 • คู่มือการตรวจสอบผลการเทียบโอนรายวิชาในระบบ 
  คลิกที่นี่
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2564
  คลิกที่นี่
 • นักศึกษาอัพโหลด ระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  ในรูปแบบไฟล์ PDF  โดยเปิดระบบให้อัพโหลด ระหว่างวันที่   10 – 18  มิถุนายน 2564
  คลิกที่นี่

 • นักศึกษาตรวจสอบผลการเทียบโอนรายวิชา ผ่านเว็บระบบบริการการศึกษา  ตั้งแต่วันที่  23  มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
  คลิกที่นี่
 • คู่มือการตรวจสอบผลการเทียบโอนรายวิชาในระบบ 
  คลิกที่นี่
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2564
  คลิกที่นี่

หากพบข้อสงสัย :  ติดต่อที่เบอร์ 02-287-9625  และ 085-025-4534

 

ตรวจสอบรายละเอียดการเทียบโอนรายวิชา สำหรับนักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2566 หลักสูตร 4 ปี (เข้าศึกษาโดยวิธีเทียบโอนผลการเรียนฯ) ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2566 เป็นต้นไป 

ข้อปฏิบัติการเทียบโอนรายวิชาในระบบ

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เข้าศึกษาโดยวิธีเทียบโอนผลการเรียนฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประจำปีการศึกษา 256

 1. นักศึกษาอัปโหลด ระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงนามลายมือชื่อ ในรูปแบบไฟล์ PDF ที่  https://forms.gle/9GiCdqMTZXpiCvxA9
 
 
 1. นักศึกษาตรวจสอบผลการเทียบโอนรายวิชา ผ่านเว็บระบบบริการการศึกษา ที่ https://reg.rmutk.ac.th
ตั้งแต่วันที่  16 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป
 
 1. คู่มือการตรวจสอบผลการเทียบโอนรายวิชาในระบบ
ที่  https://drive.google.com/file/d/1_5Wgh5BqB-U6hQ4wtb_1wKy9MNRLn4mj/view?usp=sharing

 4. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2564
    ที่  https://drive.google.com/file/d/1fESSHiRUo5InBHZCgM8C2kWo3HiCGy7e/view

หากพบข้อสงสัย :  ติดต่อที่เบอร์ 02-287-9600 ต่อ 3233 หรือ 02-2879625
ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2566
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com