ข้อปฏิบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

1. การเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา https://reg.rmutk.ac.th

2. ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ที่ระบบบริการการศึกษา

2.1 ชำระค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา

2.2 บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่

3. รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ที่ระบบบริการสนับสนุนทางการศึกษา (eSSS)

  • ตัวอย่างเอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหม่

– ไฟล์รูปถ่ายดิจิตอล (.jpg)
– Resolution มากกว่าหรือเท่ากับ 300 DPI ขึ้นไป
– ขนาดประมาณ 1 นิ้ว  หรือใช้ไฟล์ดิจิตอลที่ได้จากร้านถ่ายรูป
– ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1,024 KB (1 MB)
          นักศึกษาชาย  : รูปถ่ายชุดนักศึกษา(เนคไทสีเขียว)ที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หน้าตรง พื้นหลังสีฟ้า
          นักศึกษาหญิง : รูปถ่ายชุดนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หน้าตรง พื้นหลังสีฟ้า

» คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่าง

» ประกาศการแต่งกายที่ใช้ในการติดรูปถ่ายบนบัตรประจำตัวนักศึกษา

» นักศึกษาสามารถซื้อเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยฯ ได้ที่ร้าน UTK Shop
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  »Facebook : utk shop at ราชมงคลกรุงเทพ «
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 15 พ.ค. 66

– รับรองสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อ-สกุล
– รูปแบบไฟล์เป็นนามสกุล .pdf

» คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่าง

– สำเนาทะเบียนบ้าน สแกนไฟล์เฉพาะหน้ารายการที่เกี่ยวกับบ้าน และหน้าที่มีชื่อของนักศึกษา ให้อยู่ในหน้าเดียวกันตามตัวอย่าง
– นักศึกษารับรองสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อ-สกุล 
 รูปแบบไฟล์เป็นนามสกุล .pdf

» คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่าง

– ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับสมบูรณ์ (Transcript)  ต้องมีวันที่สำเร็จการศึกษา
– สแกนไฟล์ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง และต้องรวมไฟล์ (Merge) เป็นไฟล์เดียวกันก่อนอัพโหลด
– รับรองสำเนาถูกต้อง ลงลายมือชื่อ-สกุล
 ลงในพื้นที่ว่าง ตามตัวอย่าง
– รูปแบบไฟล์เป็นนามสกุล .pdf
กรณียังไม่ได้รับใบระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ สามารถอัปโหลดเพิ่มเติมได้ภายหลัง
» คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่าง

– ให้อัพโหลดไฟล์ เฉพาะนักศึกษาที่มีชื่อ-นามสกุล ในบัตรประจำตัวประชาชนชน ไม่ตรงกับชื่อ-นามสกุลในใบระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ (Transcript)
– นักศึกษารับรองสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อ-สกุล 
– รูปแบบไฟล์เป็นนามสกุล .pdf

» คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่าง

– รับรองสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อ-สกุล
– รูปแบบไฟล์เป็นนามสกุล .pdf
» คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่าง

 

ช่องทางการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการรายงานตัวนักศึกษาใหม่

E-mail : register@mail.rmutk.ac.th

4. บัตรประจำตัวนักศึกษา

5. ตรวจสอบวุฒิการศึกษา

  • การตรวจสอบวุฒิการศึกษา
    ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจสอบวุฒิการศึกษา เพื่อดำเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษา ทั้งนี้การแจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษาให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มตรวจสอบวุฒิการศึกษา
    หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อผ่านช่องทาง E-mail  yakareeya.m@mail.rmutk.ac.th

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com