ข้อปฏิบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

1. การเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา https://reg.rmutk.ac.th

2. ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ที่ระบบบริการการศึกษา

2.1 ชำระค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา

2.2 บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่

3. การรายงานตัวนักศึกษาใหม่

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567

3.1 เอกสารที่ใช้ในการรายงานตัวนักศึกษาใหม่

  • ตัวอย่างเอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหม่

– ไฟล์รูปถ่ายดิจิตอล (.jpg)
– Resolution มากกว่าหรือเท่ากับ 300 DPI ขึ้นไป
– ขนาดประมาณ 1 นิ้ว  หรือใช้ไฟล์ดิจิตอลที่ได้จากร้านถ่ายรูป
– ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1,024 KB (1 MB)
          นักศึกษาชาย  : รูปถ่ายชุดนักศึกษา(เนคไทสีเขียว)ที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หน้าตรง พื้นหลังสีฟ้า
          นักศึกษาหญิง : รูปถ่ายชุดนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หน้าตรง พื้นหลังสีฟ้า

» คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่าง

» ประกาศการแต่งกายที่ใช้ในการติดรูปถ่ายบนบัตรประจำตัวนักศึกษา

» ระเบียบการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2558

 

» นักศึกษาสามารถซื้อเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยฯ ได้ที่ร้าน UTK Shop
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  »Facebook : utk shop at ราชมงคลกรุงเทพ «

– รับรองสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อ-สกุล
– รูปแบบไฟล์เป็นนามสกุล .pdf

» คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่าง

– สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับสำเร็จการศึกษา (Transcript)   ต้องมีวันที่สำเร็จการศึกษา
– สแกนไฟล์ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง และต้องรวมไฟล์ (Merge) เป็นไฟล์เดียวกันก่อนอัพโหลด
– รับรองสำเนาถูกต้อง ลงลายมือชื่อ-สกุล
 ลงในพื้นที่ว่าง ตามตัวอย่าง
– รูปแบบไฟล์เป็นนามสกุล .pdf
กรณียังไม่ได้รับใบระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ สามารถอัปโหลดเพิ่มเติมได้ภายหลัง
» คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่าง

– ให้อัพโหลดไฟล์ เฉพาะนักศึกษาที่มีชื่อ-นามสกุล ในบัตรประจำตัวประชาชน ไม่ตรงกับชื่อ-นามสกุลในใบระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ (Transcript)
– นักศึกษารับรองสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อ-สกุล 
– รูปแบบไฟล์เป็นนามสกุล .pdf

» คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่าง

 

– รับรองสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อ-สกุล
– รูปแบบไฟล์เป็นนามสกุล .pdf
» คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่าง

 
**ยกเลิกการเก็บไฟล์เอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน (ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567)

3.2 อัปโหลดเอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหม่

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษาเรียบร้อยแล้ว อัปโหลดไฟล์เอกสารที่ใช้สำหรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ที่เว็บไซต์ระบบบริการสนับสนุนทางการศึกษา (eSSS)

ช่องทางการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการรายงานตัวนักศึกษาใหม่

E-mail : register@mail.rmutk.ac.th

4. บัตรประจำตัวนักศึกษา

5. ตรวจสอบวุฒิการศึกษา

  • การตรวจสอบวุฒิการศึกษา
    ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจสอบวุฒิการศึกษา เพื่อดำเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษา ทั้งนี้การแจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษาให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มตรวจสอบวุฒิการศึกษา
    หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อผ่านช่องทาง E-mail  yakareeya.m@mail.rmutk.ac.th

6. การเทียบโอนรายวิชา

  1. นักศึกษาอัปโหลด ระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงนามลายมือชื่อ ในรูปแบบไฟล์ PDF ที่ คลิก ระหว่างวันที่   23 เมษายน – 17  พฤษภาคม 2567   ขยายระยะเวลาถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2567
  2. นักศึกษาตรวจสอบผลการเทียบโอนรายวิชา ผ่านเว็บระบบบริการการศึกษา ที่ คลิก  ตั้งแต่วันที่  17 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป
  3. คู่มือการตรวจสอบผลการเทียบโอนรายวิชาในระบบ ที่ คลิก
  4. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2564 ที่ คลิก
หากพบข้อสงสัย :  ติดต่อที่เบอร์ 02-287-9600 ต่อ 3233 หรือ 02-2879625
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com