ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts)

1. การท่องเที่ยว (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Tourism
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. อาชีพเกี่ยวกับธุรกิจนำเที่ยว ตัวแทนนำเที่ยว
 มัคคุเทศก์ ผู้แนะนำการเดินทาง ตัวแทนท่องเที่ยว งานขายและการตลาด งานออกตั๋วโดยสาร งานจอง ฝ่ายปฎิบัติการทัวร์ พนักงานบนเรือสำราญ
2. ตำแหน่งงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
เจ้าหน้าที่ด้านการท่องเที่ยวกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เจ้าหน้าที่ด้านการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่ด้านการท่องเที่ยวกรมการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ประจำแหล่งท่องเที่ยวภาครัฐบาลและเอกชน นักพัฒนาการการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบล  องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำรวจท่องเที่ยว  กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่หน่วยงานอุทยานแห่งชาติ
 

2. การโรงแรม (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Hospitality
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ผู้ประกอบการในธุรกิจโรงแรมผู้ประกอบอาชีพในธุรกิจโรงแรม ได้แก่ พนักงานบริการส่วนหน้าในโรงแรม พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม พ่อครัว พ่อครัวขนมปังอบ และพนักงานแม่บ้านในโรงแรม (จากมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาธุรกิจโรงแรม)ผู้ประกอบอาชีพในธุรกิจการบินและธุรกิจบริการอื่นๆเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

3. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  English for International Communication
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
นักศึกษาที่เรียนสำเร็จหลักสูตรนี้สามารถประกอบวิชาชีพที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน รัฐบาล ธุรกิจในประเทศ ต่างประเทศ หรือประกอบอาชีพอิสระ อาชีพที่นักศึกษาอาจจะทำ อาทิ นักวิเทศสัมพันธ์  นักประชาสัมพันธ์ เลขานุการ พนักงานต้อนรับ เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ นักแปลเอกสาร นักสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ อาจารย์

4. ภาษาญี่ปุ่น (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Japanese
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
อาจารย์ มัคคุเทศก์ ล่าม นักแปล เจ้าหน้าที่สถานทูต พนักงานบริษัท พนักงานธนาคาร เลขานุการ

5. ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Chinese for Communication
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
บุคลากรในธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการ (ธุรกิจโรงแรม บริษัทท่องเที่ยว บริษัทสายการบิน และสถานพยาบาล) บุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรม หรือธุรกิจนำเข้าและส่งออก ผู้แปลภาษา หรือล่ามภาษา อาจารย์สอนภาษาจีน เจ้าของธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจโดยใช้ภาษาจีน

6. การออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

Thai Wisdom Product Innovation Design

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย วิทยากรฝึกอบรมงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาไทย นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
นักวิชาการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ธุรกิจส่วนตัว (งานหัตถศิลป์) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน
ผู้สอนงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาไทย นักเขียนบทความทางด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้บริหาร/หัวหน้างานด้านการออกแบบในสถานประกอบการ หัวหน้าโครงการในหน่วยงานทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ นักออกแบบธุรกิจบริการ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Arts)

1. ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ (ปริญญาโท)

English for Service Industry

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
บุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ อาทิ ภาคธุรกิจการท่องเที่ยว การโรงแรม การบิน การขนส่ง และโลจิสติกส์ บุคลากรในภาคธุรกิจการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่าประเทศ บุคลากรในองค์กรภาคธุรกิจการผลิตในแผนการตลาด การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร บุคลากรในองค์กรภาคอุตสาหกรรมอื่นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในงาน

เทคโนโลยีบัณฑิต (Bachelor of Technology)

1. เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Photography and Film Technology
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. อาชีพด้านช่างภาพ เช่น ช่างภาพแฟชั่น ช่างภาพโฆษณา ช่างภาพงานวารสารศาสตร์ ช่างภาพอีเวนต์ ช่างภาพสารคดี ช่างภาพสต๊อคโฟโต้ นักตกแต่งภาพและกราฟิก นักสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์ เช่น ยูทูบเบอร์
2. อาชีพด้านภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ เช่น ผู้กำกับภาพยนตร์ ผู้เขียนบทภาพยนตร์ เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิตงานภาพยนตร์และโทรทัศน์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายตัดต่องานภาพยนตร์และโทรทัศน์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดแสงงานภาพยนตร์และโทรทัศน์

 

2. เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชน (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

     Digital Media and Mass Communication Technology

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ผู้ผลิตและสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ และวิทยุทัศน์ นักตัดต่อลำดับภาพและเสียง / นักตกแต่งและเกลี่ยสีภาพ ผู้ประกาศ และผู้สื่อข่าว ผู้ควบคุมแสงในสตูดิโอและภาคสนามผู้ควบคุมการออกอากาศ / ผู้ควบคุมการผลิตสื่อวิดีโอระยะไกล พ็อตแคสท์เตอร์ นักออกแบบกราฟิกและอินโฟกราฟิก นักประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ ผู้สร้างสรรค์รายการบนสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ควบคุมอุปกรณ์เฉพาะทาง เจ้าของกิจการหรือลงทุนทำธุรกิจด้านสื่อดิจิทัล ผู้ออกแบบกิจกรรมและสื่อผสมในงาน Event ต่างๆและแบบ O2O หรือ Hybrid

 

3. เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและออกแบบบรรจุภัณฑ์ (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

     Digital Printing Technology and Packaging Design

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
นักออกแบบพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เจ้าของกิจการด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ผู้แทนจำหน่ายวัสดุการพิมพ์หรือสื่อสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ นักวิเคราะห์วางแผนการผลิตและตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

 

4. เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ/ เทียบโอนสมทบ)

  Furniture Technology and Design
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ผู้ปฏิบัติงานด้านกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ ผู้ปฏิบัติงานเขียนแบบการผลิตเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายใน/อุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์ ผู้ปฏิบัติงานควบคุมงาน/บริหารโครงการผลิตเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายใน ผู้ปฏิบัติงานประเมินราคางานตกแต่งภายใน ผู้ประกอบการธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเฟอร์นิเจอร์/การจัดนิทรรศการ

 

5. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Industrial Product Design
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
นักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นักวิชาการทางด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในภาคราชการและเอกชน ผู้จัดการฝ่ายออกแบบและผลิตในสถานประกอบการอาชีพอิสระทางด้านการออกแบบ พัฒนาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผู้ประกอบการในธุรกิจการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักออกแบบจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ นักออกแบบกราฟิกและบรรจุภัณฑ์ นักคอมพิวเตอร์ 3 มิติ ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science)

1. เคมี (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Chemistry
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
นักเคมีประจำห้องปฏิบัติการและนักวิเคราะห์ด้านเคมีทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ช่วยนักวิจัย/นักวิชาการ/นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งภาครัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์และประกันคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการ พนักงานส่งเสริมการขายเครื่องมือทางเคมี วัสดุ อุปกรณ์ทางเคมีและสารเคมี ที่ปรึกษาและบริการทางด้านเทคนิคสำหรับเครื่องมือทางเคมีขั้นสูง ครู/อาจารย์ ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 

2. เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Food Safety Management and Technology
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

 

3. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Computer Science
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานทางคอมพิวเตอร์ วิศวกรข้อมูล/ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล นักออกแบบระบบปัญญาประดิษฐ

 

4. เทคโนโลยีสารสนเทศ (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Information Technology
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้ทดสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้แลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ นักพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Health Science and Aesthetic
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
นักวิทยาศาสตร์ในส่วนงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงาม นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงาม ผู้ควบคุมการผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงาม ผู้ประกอบธุรกิจ / เจ้าของผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ ความงาม และสปา ที่ปรึกษา ผู้บริหาร ในสถานเสริมความงาม และสปานักวิชาการ และวิทยากรด้านสุขภาพและความงาม อาชีพเกี่ยวกับสุขภาพ และความงาม ตามสถานที่ต่างๆ ได้หลากหลาย ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น โรงพยาบาล หน่วยสุขภาพและความงาม โรงแรม และรีสอร์ท

 

6. เทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรมเกษตรและสิ่งแวดล้อม (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

     Biotechnology for Agro-Industry and Environment

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
นักเทคโนโลยีชีวภาพ/นักวิทยาศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและสิ่งแวดล้อม นักควบคุมและประเมินคุณภาพด้านอุตสาหกรรมเกษตรและสิ่งแวดล้อม นักวิชาการด้านทางการเกษตรและหรือด้านสิ่งแวดล้อม นักวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ นักวิเคราะห์ข้อมูลทางเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรมเกษตรและสิ่งแวดล้อม นักวิจัยและพัฒนา เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการภาครัฐ และเอกชน ที่ปรึกษาธุรกิจภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 

7. เทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

     Energy Technology for Environment

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
นักวิเคราะห์และออกแบบระบบพลังงาน นักวิชาการด้านเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ผู้เชี่ยวชาญด้านประหยัดพลังงานเพื่อการดูแลสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม นักวิจัยด้านพลังงานทดแทน
  1.  

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (Bachelor of Science in Technical Education)

1. วิศวกรรมเครื่องกล (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

Mechanical

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ครู อาจารย์ ช่างอุตสาหกรรมที่ปฏิบัติการสอนในสถาบันอาชีวศึกษาด้านเครื่องกลและยานยนต์ วิทยากรผู้ฝึกอบรม ในสถานประกอบการ ด้านเครื่องกลและยานยนต์  พนักงานในสถานประกอบการในตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลและยานยนต์ โดยสามารถออกแบบควบคุมซ่อมบำรุง และกระบวนการต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรม อาชีพอิสระด้านเครื่องกลและยานยนต์

2. อุตสาหการ (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

Industrial  Engineering

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ครู/อาจารย์ในสถานศึกษาของภาครัฐ และเอกชน วิทยากร/ผู้ฝึกอบรมในสถานประกอบการ ผู้บริหาร/หัวหน้างานด้านอุตสาหกรรม  ผู้บริหาร/หัวหน้างานศูนย์ฝึกอบรมในโรงงานอุตสาหกรรม ผู้บริหารโครงการด้านอุตสาหกรรม ผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะวิชาชีพชั้นสูง  ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับงานในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology )

1. เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

Next-generation Automotive Technology

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
นักวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ นักปฏิบัติการประจำโรงงานด้านอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ เช่น ฝ่ายอำนวยการผลิต ฝ่ายควบคุม หรือฝ่ายซ่อมบำรุง  นักปฏิบัติการออกแบบ ทดสอบ งานทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ นักปฏิบัติการควบคุมการติดตั้งระบบงานทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่  นักปฏิบัติการด้านเทคนิคในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ผู้ประกอบการธุรกิจบริการด้านยนต์สมัยใหม่

2. เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการสมัยใหม่ (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ผู้บริหาร/หัวหน้างาน/ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ชํานาญงาน ด้านการผลิต ด้านเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมการผลิตและการจัดการ ด้านเทคโนโลยีพลังงาน เช่น โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โรงงานหล่อโลหะ และโรงงานพลาสติก เป็นต้น พนักงานในหน่วยงานรัฐ งานพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รัฐวิสาหกิจต่างๆ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นักประดิษฐ์นวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกร/วิศวกรควบคุม/ผู้ช่วยวิศวกร ในงานอุตสาหกรรมการผลิตและการจัดการ นักออกแบบและวางแผน ระบบทางวิศวกรรมและควบคุมการผลิต นักตรวจสอบและควบคุมคุณภาพวัสดุ ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการพลังงานทั้งในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ช่วยวิจัยในสถาบันวิจัย ผู้ประกอบการอิสระด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education)

1. การวิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา (ปริญญาโท 2 ปี สมทบ)

Technical Pedagogic Research and Development

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ครู อาจารย์ ในสถานศึกษาของภาครัฐ และเอกชน ผู้บริหาร/หัวหน้างานด้านอุตสาหกรรม วิทยากร/ผู้ฝึกอบรมในสถานประกอบการ นักวิจัยทางการศึกษา นักวิชาการการศึกษา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering)

1. วิศวกรรมโยธา (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ/ เทียบโอน ปกติ/ เทียบโอน สมทบ)

Civil Engineering

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
พนักงานในสถานประกอบการ ในตำแหน่งวิศวกรโยธา  เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในตำแหน่งวิศวกรโยธา  ประกอบธุรกิจของตนเองด้านวิศวกรรมโยธา  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  วิศวกรโครงการ  วิศวกรที่ปรึกษา  วิศวกรขายและบริการ

2. วิศวกรรมไฟฟ้า (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ/ เทียบโอน สมทบ)

Electrical Engineering

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรวิจัยและพัฒนา วิศวกรขายและบริการ วิศวกรโครงการ วิศวกรที่ปรึกษา วิศวกรตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ  นักวิชาการหรือนักวิจัย เจ้าของกิจการ

3. วิศวกรรมเครื่องกล (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ/ เทียบโอน ปกติ)

Mechanical Engineering

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
วิศวกรเครื่องกล วิศวกรฝ่ายออกแบบ วิศวกรควบคุมการผลิต วิศวกรฝ่ายงานระบบภายในอาคาร วิศวกรระบบทำความเย็นและปรับอากาศ วิศวกรโครงการ วิศวกรฝ่ายซ่อมบำรุง นักวิชาการหรือนักวิจัย ผู้ประกอบการ 

4. วิศวกรรมอุตสาหการ (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ/ เทียบโอน ปกติ)

Industrial Engineering

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
พนักงานในสถานประกอบการต่างๆ ที่เกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ ได้แก่ วิศวกรฝ่ายการผลิต วิศวกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ วิศวกรฝ่ายวางแผนการผลิต วิศวกรฝ่ายซ่อมบำรุงรักษา วิศวกรฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิศวกรฝ่ายงานวัดและการตรวจสอบ วิศวกรฝ่ายจัดซื้อ และวิศวกรฝ่ายผลิตแม่พิมพ์ เป็นต้น หรือศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่ของรัฐในองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ หรือศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
บุคลากรตำแหน่งหน้าที่เกี่ยวกับการสอน การฝึกทักษะวิชาชีพ และการอบรมสัมมนา ในหน่วยงานของภาครัฐ และ/หรือ ภาคเอกชน ต่างๆ ที่เกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ หรือศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นักวิจัยในหน่วยงานของภาครัฐ และ/หรือ ภาคเอกชน ต่างๆ ที่เกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ หรือศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ หรือศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ/ เทียบโอน สมทบ)

Electronics and Telecommunication Engineering

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
เจ้าหน้าที่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจในสถานประกอบการ ในตำแหน่งวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  วิศวกรผู้ออกแบบและควบคุมงาน  วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์  วิศวกรวิจัยและพัฒนา  วิศวกรขายและบริการ  วิศวกรโครงการ  วิศวกรที่ปรึกษานักวิชาการหรือนักวิจัย

6. วิศวกรรมเคมี (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

Chemical Engineering

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
วิศวกรกระบวนการ ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมผลิตสี สารเคมี อุตสาหกรรมผลิตสินค้าอุปโภค บริโภค ยาและเวชภัณฑ์ เป็นต้น
วิศวกรควบคุมผลิตภาพ ผลิตภัณฑ์ 
วิศวกรวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งในหน่วยงานราชการ และภาคอุตสาหกรรม
เจ้าของกิจการ (SME) ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค เวชสำอาง
วิศวกรฝ่ายขาย ฝ่ายช่างเทคนิค เครื่องมือวิเคราะห์ และอุปกรณ์วัดควบคุมทางวิศวกรรมเคมี

7. วิศวกรรมสำรวจ (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

Surveying Engineering

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
วิศวกรสำรวจ ในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน  ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ นักเขียนแผนที่ นักพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ เจ้าของกิจการ ด้านวิศวกรรมสำรวจ และรังวัดเอกชน  ผู้สอนในสถาบันการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  วิศวกรวิจัยและพัฒนา  ในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน  นักวิชาการ  ในองค์กรต่างๆ  วิศวกรขายและบริการ

8. วิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

Aircraft Maintenance Engineering

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
เจ้าหน้าที่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งวิศวกรซ่อมบำรุงอากาศยาน  ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านซ่อมบำรุงอากาศยาน  วิศวกรซ่อมบำรุงอากาศยาน บริการภาคพื้นอากาศยาน  เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลงานท่าอากาศยาน  นักวางแผนการซ่อมบำรุงอากาศยาน  เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยการซ่อมบำรุงอากาศยาน นักวิชาการหรือนักวิจัย

9. วิศวกรรมอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

Automation and Robotics Engineering

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในโรงงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง รวมทั้งสถานประกอบการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ได้แก่ วิศวกรโรงงานสมัยใหม่ วิศวกรออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติ วิศวกรซอฟแวร์งานระบบอัตโนมัติ วิศวกรซ่อมบำรุงหุ่นยนต์อุตสาหกรรม วิศวกรออกแบบและพัฒนางานระบบอัตโนมัติ วิศวกรขายและบริการด้านระบบอัตโนมัติ วิศวกรขายและบริการด้านหุ่นยนต์ วิศวกรโครงการ วิศวกรฝ่ายขายและบริการ เป็นต้น
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ที่เกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมระบบอัตโนมัติหรือศาสตร์ด้านทางวิศวกรรมหุ่นยนต์ วิศวกรประจำอาคาร เป็นต้น
บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอาจารย์ผู้สอนประจำสถาบันการศึกษาภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งวิทยากรโครงการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพ และฝึกอบรมสัมมนาในหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ วิศวกรรมระบบหุ่นยนต์ เป็นต้น
ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรืออาชีพอิสระที่เกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ ระบบหุ่นยนต์ รวมทั้งศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

10. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบไอโอที (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

Computer Engineering and IoT System

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
วิศวกรคอมพิวเตอร์  นักพัฒนาซอฟต์แวร์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  นักวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์  ผู้ดูแลระบบเครือข่าย  ผู้ดูแลระบบสารสนเทศองค์กร  ผู้จัดการโครงการคอมพิวเตอร์  นักวิทยาการข้อมูลและข้อมูลดิจิทัล  วิศวกรระบบ IoT  วิศวกร Big Data  วิศวกร Cloud Computing   นักออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่น IoT  นักออกแบบและบริหารการจัดการเกษตรอัจฉริยะ IoT  ผู้ประกอบการร้านค้าอัจฉริยะบนระบบ IoT

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Engineering)

1. วิศวกรรมการผลิต (ปริญญาโท 2 ปี ปกติ/ สมทบ)

  Manufacturing Engineering

2. วิศวกรรมไฟฟ้า (ปริญญาโท 2 ปี ปกติ / 2 ปี สมทบ)

      Electrical Engineering

3. วิศวกรรมเครื่องกล (ปริญญาโท 2 ปี ปกติ / 2 ปี สมทบ)

      Mechanical

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Department of Mechanical Engineering)

1. วิศวกรรมศาสตร์ (แบบ 1.1)  (ปริญญาเอก 3 ปี ปกติ)

     Engineering 

2. วิศวกรรมศาสตร์ (แบบ 2.1)  (ปริญญาเอก 3 ปี ปกติ / สมทบ)

     Engineering 

3. วิศวกรรมศาสตร์ (แบบ 2.2)  (ปริญญาเอก 4 ปี ปกติ )

     Engineering

4. การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (แบบ 1.1)  (ปริญญาเอก 3 ปี ปกติ/ 3 ปี สมทบ)

     Engineering and Technology Management

5. การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (แบบ 2.1)  (ปริญญาเอก 3 ปี ปกติ / สมทบ)

     Engineering and Technology Management

6. วิศวกรรมไฟฟ้า (แบบ 2.1) (ปริญญาเอก 3 ปี ปกติ)

    Electrical Engineering

7. วิศวกรรมเครื่องกล 

      Mechanical

บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration)

1. การเงินและนวัตกรรมทางการเงิน (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

Finance

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
เจ้าหน้าที่การเงิน  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ  นักวางแผนการเงินส่วนบุคคล  นักวิเคราะห์ทางการเงิน เจ้าหน้าที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย์  นักวิเคราะห์หลักทรัพย์

2. การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ/ 4 ปี สมทบ/ เทียบโอน ปกติ/ เทียบโอน สมทบ)

Management

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า  เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม  เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงาน  ผู้จัดการทั่วไป  เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์  เจ้าหน้าที่ควบคุมและประกันคุณภาพ  เจ้าของกิจการ

3. การตลาด (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ/ 4 ปี สมทบ/ เทียบโอน ปกติ/ เทียบโอน สมทบ)

Marketing

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
พนักงานด้านตลาดระหว่างประเทศและโลจิสติกส์  พนักงาน/ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในประเทศและต่างประเทศ  พนักงาน/ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศและต่างประเทศ  พนักงาน/ผู้จัดการฝ่ายวิจัยตลาด  พนักงาน/ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา  ประชาสัมพันธ์  พนักงาน/ผู้จัดการฝ่ายการตลาด/การตลาดระหว่างประเทศ  พนักงาน/ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษทางการตลาด  ผู้ประกอบอาชีพอิสระ  รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  พนักงาน/ผู้จัดการฝ่ายบริการธุรกิจ  พนักงาน/ผู้จัดการฝ่ายการตลาดดิจิทัล  พนักงาน/ผู้จัดการธุรกิจค้าปลีก  นักการตลาดออนไลน์  งานด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. การประเมินราคาทรัพย์สิน (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ/ 4 ปี สมทบ)

Property Valuation

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านอสังหาริมทรัพย์  นักประเมินราคาทรัพย์สินหน่วยงานภาคเอกชน  นักประเมินราคาทรัพย์สินหน่วยงานภาครัฐ  เจ้าหน้าที่ประเมินราคาหลักประกันของสถาบันการเงิน  นักพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์  นักวิเคราะห์การลงทุนอสังหาริมทรัพย์  นักวิจัยด้านอสังหาริมทรัพย์  งานด้านการบริหารทรัพย์สิน  นายหน้าอสังหาริมทรัพย์

5. การสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

International Business Communication

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ผู้ดูแลสื่อ  เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์  ตัวแทนผลิตสื่อขององค์กร  ที่ปรึกษาด้านภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและวัฒนธรรม  ผู้ประกอบการที่เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์  ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการต่างประเทศ ฝ่ายกิจการสังคม

6. นวัตกรรมระบบสารสนเทศ (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ/ เทียบโอน ปกติ/ เทียบโอน สมทบ)

Information Systems

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
งานที่เกี่ยวข้องกับวิชาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์  งานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ เช่น นักวิเคราะห์ระบบ  งานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมเมอร์  งานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและบริหารงานเว็บไซต์ เช่น เว็บมาสเตอร์  งานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานธุรกิจ เช่น เจ้าหน้าที่ IT support  งานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เช่น ผู้จัดการโครงการระบบสารสนเทศ  งานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ เช่น นักวิเคราะห์ระบบทางธุรกิจ

7. ธุรกิจการบิน (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

Aviation Business

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและพนักงานบริการภาคพื้นประจำสายการบิน  พนักงานส่วนอำนวยการบินและส่วนประสานงานปฏิบัติการบิน  งานด้านผู้ให้บริการและปฏิบัติงานในท่าอากาศยาน  งานด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ  งานด้านบริษัทผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์  งานด้านบริษัทผู้ให้บริการสำรองที่นั่งโดยสารสายการบิน  งานด้านหน่วยงานการบินพลเรือน  งานด้านหน่วยงานวิทยุการบิน  ศึกษาต่อเพื่อสอบเป็นนักบินพาณิชย์

8. ดิจิทัลสตาร์ตอัป (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
เจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการใหม่ นักการตลาดออนไลน์ นักสื่อสารการตลาดออนไลน์ นักพัฒนาธุรกิจดิจิทัล นักวางแผนกลยุทย์การตลาดดิจิทัล ที่ปรึกษาด้านการประกอบธุรกิจ ผู้ดูแลลูกค้าและให้คำปรึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด พนักงานในหน่วยงานรัฐ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ

บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy)

1. การบัญชี (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ/ เทียบโอน ปกติ/ เทียบโอน สมทบ)

Accounting

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ผู้ทำบัญชี  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ผู้สอบบัญชีภาษีอากร  ผู้ตรวจสอบภายใน  ผู้ประกอบการ  นักบัญชีบริหาร  นักบัญชีภาษีอากร  นักวางระบบบัญชี  นักวิชาการตรวจสอบภาษีอากร  นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน  นักวิชาการเงินและบัญชี  ที่ปรึกษาทางการเงินและบัญชี  งานด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง

เทคโนโลยีบัณฑิต (Bachelor of Technology)

1. เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ/ เทียบโอน ปกติ)

Information Technology and Digital Business

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
นักวิเคราะห์ข้อมูล  นักเทคโนโลยีสารสนเทศ  นักการตลาดสมัยใหม่โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Marketing)  เจ้าของธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทำธุรกิจ  นักวิจัยธุรกิจดิจิทัล  ผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษาด้านการทำธุรกิจออนไลน์  ที่ปรึกษางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานธุรกิจ  นักทดสอบระบบ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration)

1. บริหารธุรกิจ (ปริญญาโท 2 ปี ปกติ/ 2 ปี สมทบ)

Business Administration

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ผู้บริหารองค์กร หรือสถานประกอบการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ อาทิ ผู้บริหารโรงงาน ผู้บริหารสถานประกอบการ ผู้บริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน ฯลฯ ผู้บริหารสถานประกอบการธุรกิจบริการ และภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ นำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง ด้านการตลาด การจัดการในองค์กรภาคเอกชน ที่ปรึกษาธุรกิจ ตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (Master of Business Administration)

1. บริหารธุรกิจ

Business Administration

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
นักวิชาชีพอิสระด้านบริหารธุรกิจและการบริหารงานสมัยใหม่ นักพัฒนาวิทยากร นักวิชาการหรือนักวิชาชีพขั้นสูง ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และที่ปรึกษาในหน่วยงาน ทั้งภาครัฐหรือภาคเอกชน ผู้ประกอบการหรือผู้จัดการ บุคลากรด้านบริหารธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนในธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดย่อม เจ้าของธุรกิจ นักลงทุน นักวิจัยด้านบริหารธุรกิจ
คหกรรมศาสตรบัณฑิต Bachelor of Home Economics

1. เทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

Pattern and Garment Technology

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
หัวหน้าแพตเทิร์นและเสื้อตัวอย่าง  หัวหน้าวางแบบตัด  ครูฝึกอบรมการสร้างแพตเทิร์นและตัดเย็บเสื้อผ้า  หัวหน้าควบคุมการผลิต  หัวหน้าตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์  หัวหน้าจัดการเครื่องแต่งกายและถ่ายภาพงานแฟชั่น  นักออกแบบเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ  นักบริหารจัดการสินค้าแฟชั่น  ประกอบอาชีพธุรกิจทางเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น  พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการและเอกชน

2. ธุรกิจอาหาร (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

Food Business

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ผู้ประกอบการด้านอาหาร เชฟหรือ พ่อครัวในโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร เรือเดินสมุทรหรือสายการบินทั้งในและต่างประเทศ  ผู้จัดการหรือเจ้าของกิจการด้านธุรกิจอาหาร  นักออกแบบอาหาร  อาจารย์สอนด้านอาหาร  วิทยากรแนะนำ สาธิตสินค้าด้านอาหารและสุขภาพ

3. อาหารและโภชนาการ (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ/ 4 ปี สมทบ/ เทียบโอน ปกติ)

Foods and Nutrition

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
พ่อครัว แม่ครัว  ในสถานประกอบการ  โภชนากร และนักกำหนดอาหาร  นักออกแบบตกแต่ง และพัฒนาตำรับอาหาร  ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจ และอุตสาหกรรมอาหาร เช่น  กิจการร้านอาหาร  ผู้ประกอบอาชีพให้บริการด้านอาหารและสุขภาพ ในภาครัฐ และเอกชน เช่น  หน่วยงานราชการ   สถานสงเคราะห์เด็ก/คนชรา  มูลนิธิการกุศลด้านอาหาร และโภชนาการ  ผู้เผยแพร่วัฒนธรรมด้านอาหารไทย ทั้งใน และต่างประเทศ

เทคโนโลยีบัณฑิต Bachelor of Technology

1. การออกแบบแฟชั่น (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Fashion Design
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
นักออกแบบแฟชั่น นักออกแบบแฟชั่นดิจิทัล นักบริหารจัดการสินค้าแฟชั่น ฝ่ายจัดซื้อและจัดจำหน่ายสินค้าแฟชั่น  ผู้อำนวยการฝ่ายแฟชั่นและนักเขียนบทความแฟชั่น นักออกแบบรูปแบบการแต่งกาย ผู้ประกอบการด้านสินค้าแฟชั่น  นักออกแบบรูปแบบการแต่งกายภาพลักษณ์ส่วนบุคคล ผู้จัดการและออกแบบการจัดแสดงงานแฟชั่น  นักประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดงานแฟชั่น  นักวาดภาพประกอบงานแฟชั่น  นักออกแบบแบบตัดแฟชั่น  นักออกแบบเครื่องประกอบการแต่งกายแฟชั่น 

วิทยาศาสตรบัณฑิต Bachelor of Science

1. อาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

Food Product Development

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ภาคอุตสาหกรรม: เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มการผลิตอาหาร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ฝ่ายควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ ในโรงงานอุตสาหกรรม
หน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ:นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ช่วยวิจัยในหน่วยงานต่างๆ เช่นสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ำสํานักโภชนาการ สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติสถาบันวิจัยเกี่ยวกับอาหาร เป็นต้น
ธุรกิจส่วนตัว: ผู้ประกอบการ/เจ้าของกิจการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารหรือผู้นําเข้าวัตถุดิบที่เกี่ยวกับการแปรรูปอาหารหรือธุรกิจส่งออกอาหารและอาหารแปรรูป
การศึกษาต่อ : สามารถศึกษาต่อในปริญญาขั้นสูง ในมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชนทั้งในและ ต่างประเทศ

2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

Food Science and Technology

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
นักวิชาการ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ผู้ควบคุมการแปรรูปอาหาร  ผู้ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอาหาร  ผู้ตรวจสอบมาตรฐานและระบบประกันคุณภาพอาหาร  นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  ผู้จัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร  ผู้จัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต Bachelor of Education
1. คหกรรมศาสตร์ศึกษา (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติเทียบโอน ปกติ) Home Economics Education
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ครูและอาจารย์ด้านคหกรรมศาสตร์ในสถานศึกษา วิทยากรฝึกอบรมวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร นักเขียนบทความทางด้านวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ ประกอบอาชีพอิสระ นักวางแผนการจัดงาน
คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
1. คหกรรมศาสตร์
Home Economics Education
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
อาจารย์ในสถาบันการศึกษาของภาครัฐและเอกชน ผู้บริหาร/ผู้ประกอบการธุรกิจด้านคหกรรมศาสตร์ นักวิชาการด้านคหกรรมศาสตร์ของภาครัฐและเอกชน นักวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางคหกรรมศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
1. คหกรรมศาสตร์
Home Economics Education
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
อาจารย์ในสถาบันการศึกษาของภาครัฐและเอกชน ผู้บริหาร/ผู้ประกอบการธุรกิจด้านคหกรรมศาสตร์ นักวิชาการด้านคหกรรมศาสตร์ของภาครัฐและเอกชน นักวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางคหกรรมศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science)

1. เทคโนโลยีสิ่งทอ (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

Textile Technology

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
พนักงานในงานอุตสาหกรรมเส้นใย เส้นด้าย ทอผ้า ถักผ้า ผ้าไม่ทอและเครื่องนุ่งห่มพนักงานควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมสิ่งทอ  เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินระบบคุณภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม  นักวิจัยและสร้างนวัตกรรมในอุตสาหกรรมสิ่งทอ  เจ้าหน้าที่จัดหา บริหาร จัดการสินค้าสิ่งทอและแฟชั่น  บุคลากรทางด้านการศึกษาในอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่น  ประกอบอาชีพอิสระ เป็นผู้ประกอบการด้านสินค้าสิ่งทอและแฟชั่น

เทคโนโลยีบัณฑิต (Bachelor of Technology)

1. ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

Textile Design and Fashion

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
นักออกแบบลายผ้า  – Textile Designer  – Textile Artist  – Textile Product Designer  – ที่ปรึกษาผู้ผลิตผ้าและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
นักออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย (Fashion Designer)  – Fashion Consulting  – Fashion Styling  – Costume Designer  – Fashion Illustration  – Dress Maker  – Pattern Making Designer
ผู้ประกอบการด้านสินค้าสิ่งทอ  นักพัฒนาผลิตภัณฑ์  ผู้ผลิตสินค้าสิ่งทอ ผู้ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอ  นักจัดการสินค้าสิ่งทอ (Merchandiser)
ผู้จัดแสดงสินค้าเสื้อผ้าและสิ่งทอ  – Visual Merchandiser  – Museum Exhibition Designer  – Modeling
นักวิชาชีพในสถานประกอบการด้านการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น  Graphics Designer  Organizer  Textile and Fashion Design Columnist  Blogger  Lecturer

บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of  Business Administration )

1. ผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่น (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ /พิเศษ)

Fashion Business Entrepreneurs

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่น  นักการตลาดสินค้าแฟชั่น  นักออกแบบสินค้าแฟชั่น  นักจัดซื้อสินค้าแฟชั่น  ผู้บริหารแบรนด์สินค้าแฟชั่น  นักวิเคราะห์ตลาดสินค้าแฟชั่น  ผู้ประกอบการแฟชั่นระดับปฏิบัติการ  ผู้ประกอบการแฟชั่นระดับผู้บริหารสินค้าแฟชั่น  ผู้ประกอบการแฟชั่นระดับผู้บริหารแบรนด์สินค้าแฟชั่น  Fashion Designer  Fashion Music Director  Creative Event  Art Director  Costume Designer  Choreographer

บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration)
1. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ปริญญาตรี นานาชาติ)

  International Business Management

2. การจัดการการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ (ปริญญาตรี นานาชาติ)

     

3. การบัญชีและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปริญญาตรี นานาชาติ)

 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration)
1. บริหารธุรกิจ (ปริญญาโท 2 ปี สมทบ)

    Business Administration

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy)
1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ (ปริญญาเอก 3 ปี สมทบ)

  Human Resource Development and Management

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Arts )

1. พุทธศาสนาในโลก

Global Buddhism

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
นักวิชาการด้านศาสนา พระ นักบวช อาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้บริหารองค์กร หรือสถานประกอบการ อาทิ ผู้บริหารองค์กรศาสนา ผู้บริหารโรงงาน ผู้บริหารสถานประกอบการ ผู้บริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน ฯลฯ

2. การศึกษาและสังคม

Education and Society

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
นักวิชาการด้านการศึกษา อาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้บริหารองค์กร หรือสถานประกอบการ อาทิ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารสถานประกอบการ ผู้บริหารองค์กรภาครัฐและเอกชนฯลฯ

การจัดการมหาบัณฑิต (Master of Management )

1. วิทยาการจัดการ

Management Science

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
นักวิชาการด้านการจัดการ อาจารย์มหาวิทยาลัย โรงเรียน สถานศึกษา ผู้บริหารองค์กร หรือสถานประกอบการ อาท ผู้บริหารโรงงาน ผู้บริหารสถานประกอบการ ผู้บริหารองค์กรภาครัฐและเอกชนฯลฯ ผู้ประกอบการอิสระ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy)

1. พุทธศาสนาในโลก

Global Buddhism

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
นักวิชาการด้านศาสนา พระ นักบวช อาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้บริหารองค์กร หรือสถานประกอบการ อาทิ ผู้บริหารศาสนา ผู้บริหารโรงงาน ผู้บริหารสถานประกอบการ ผู้บริหารองค์กรภาครัฐและเอกชนฯลฯ

2. การศึกษาและสังคม

Education and Society

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
นักวิชาการด้านการศึกษาและสังคม อาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้บริหารองค์กร หรือสถานประกอบการ อาทิ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารสถานประกอบการ ผู้บริหารองค์กรภาครัฐและเอกชนฯลฯ

3. วิทยาการจัดการ

Management Science

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
นักวิชาการด้านการจัดการ อาจารย์มหาวิทยาลัย โรงเรียน สถาบันการศึกษา ผู้บริหารองค์กร หรือสถานประกอบการ อาทิ ผู้บริหารโรงงาน ผู้บริหารสถานประกอบการ ผู้บริหารองค์กรภาครัฐและเอกชนฯลฯ ผู้ประกอบการอิสระ
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com