สถานศึกษาเครือข่าย (MOU) คือสถานศึกษาที่ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษา กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับบุคลากรและนักเรียนใน“สถานศึกษาเครือข่าย”

ข่าวสาร / กิจกรรม